Крайният продукт, който получавате, не е просто превод от …… на ……. За да бъде продуктът готов, той трябва да отговаря на съответните DTP изисквания на клиента.

  • Да бъде форматиран според изискванията на изходния текст
  • Ако текстът съдържа графични изображения /графики, диаграми, индекси, таблици, чертежи и т.н./, които трябва да бъдат преведени, те се поставят на място, отговарящо на това в оригинала

Можем да оформим вашия материал във всякакъв заявен от вас формат с помощта на нашите DTP услуги, като използваме богат набор от софтуерни продукти.